ชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
อนุบาล 2 0 0 0 1
อนุบาล 3 0 0 0 1
รวมอนุบาล 0 0 0 2
ประถม 1 9 1 10 2
ประถม 2 15 6 21 2
ประถม 3 18 12 30 2
ประถม 4 26 21 47 3
ประถม 5 35 14 49 3
ประถม 6 29 15 44 3
รวมประถม 132 69 201 15
มัธยม 1 55 34 89 6
มัธยม 2 67 44 111 5
มัธยม 3 42 55 97 6
รวมมัธยมต้น 164 133 297 17
มัธยม 4 53 59 112 5
มัธยม 5 37 47 84 5
มัธยม 6 27 46 73 5
ปวช. 1 0 0 0 1
ปวช. 2 0 0 0 1
ปวช. 3 0 0 0 1
รวม ม.ปลาย 117 152 269 18
รวมทั้งหมด 413 354 767 52