ชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
มัธยม 1 17 20 37 2
มัธยม 2 16 11 27 2
มัธยม 3 15 15 30 2
รวมมัธยมต้น 48 46 94 6
มัธยม 4 11 7 18 2
มัธยม 5 13 9 22 2
มัธยม 6 17 19 36 2
รวม ม.ปลาย 41 35 76 6
รวมทั้งหมด 89 81 170 12