ชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
มัธยม 1 39 21 60 2
มัธยม 2 22 18 40 2
มัธยม 3 18 20 38 2
รวมมัธยมต้น 79 59 138 6
มัธยม 4 15 19 34 1
มัธยม 5 4 7 11 1
มัธยม 6 7 13 20 1
รวม ม.ปลาย 26 39 65 3
รวมทั้งหมด 105 98 203 9