ชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
มัธยม 1 164 194 358 10
มัธยม 2 167 190 357 9
มัธยม 3 162 201 363 9
รวมมัธยมต้น 493 585 1,078 28
มัธยม 4 113 193 306 8
มัธยม 5 109 178 287 8
มัธยม 6 113 187 300 8
รวม ม.ปลาย 335 558 893 24
รวมทั้งหมด 828 1,143 1,971 52