ชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
อนุบาล 2 3 2 5 1
อนุบาล 3 10 4 14 1
รวมอนุบาล 13 6 19 2
ประถม 1 28 15 43 2
ประถม 2 9 7 16 1
ประถม 3 7 8 15 1
ประถม 4 10 9 19 1
ประถม 5 5 3 8 1
ประถม 6 12 10 22 1
รวมประถม 71 52 123 7
มัธยม 1 18 14 32 1
มัธยม 2 18 14 32 1
มัธยม 3 20 14 34 1
รวมมัธยมต้น 56 42 98 3
รวมทั้งหมด 140 100 240 12