ชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
มัธยม 1 10 6 16 1
มัธยม 2 13 7 20 1
มัธยม 3 10 7 17 1
รวมมัธยมต้น 33 20 53 3
มัธยม 4 7 7 14 1
มัธยม 5 5 12 17 1
มัธยม 6 4 4 8 1
รวม ม.ปลาย 16 23 39 3
รวมทั้งหมด 49 43 92 6